Artikel 1

 

Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren Grand Prix van open Persoonlijke Rapid Jeugdkampioenschappen van de LSB. Tijdens het toernooi zelf, is er geen indeling naar leeftijd maar naar een door de LSB berekende rating. De cyclus staat open voor alle schakers tot en met 20 jaar.

 

Artikel 2

 

Alle deelnemers worden gerangschikt naar hun rating en ingedeeld in groepjes van acht. Tijdens een toernooi wordt vervolgens een achtkamp gespeeld. Is er niet precies een veelvoud van acht spelers aanwezig, dan wordt door de toernooileiding de precieze indeling van de groepen bepaald.

 

Artikel 3

 

Na afloop van het toernooi worden de resultaten van de gespeelde wedstrijden gebruikt voor de berekening van een nieuwe rating. Tevens krijgen alle deelnemers punten voor de groep waarin zij spelen en het in deze groep behaalde resultaat. Deze punten worden meegenomen naar het volgende toernooi. Aan het eind van de cyclus worden deze gebruikt voor het samenstellen van een rangvolgorde op leeftijd en per categorie wordt de titel winnaar Grand Prix Rapid Jeugdkampioenschap van de LSB uitgereikt. De volgende categorieën bestaan:

 

A/B. jeugd t/m 20 jaar

C. jeugd t/m 14 jaar

D. jeugd t/m 12 jaar

E, jeugd t/m 10 jaar

F, jeugd t/m 8 jaar

 

De spelers mogen op 31 december in het seizoen waarin de Grand Prix cyclus gespeeld wordt de voor hun categorie toegestane maximum leeftijd nog niet bereikt hebben.

 

De punten voor de eindklassering worden aan het eind van het toernooi als volgt gegeven. 100 voor de hoogste groep en telkens vier minder voor lagere groepen (groep twee 96, groep drie 92, enz.) Verder krijgt een speler 4 punten voor elke gewonnen partij en 2 voor een remisepartij.

 

Artikel 4

 

De Grand Prix bestaat uit een aantal zelfstandige toernooien. Ieder jaar stelt de jeugdcommissie van de LSB minimaal zes weken voor het begin van het nieuwe seizoen vast:

 

De zelfstandige toernooien die tot de Grand Prix cyclus behoren.

 

Plaatsen waar en data waarop deze toernooien gespeeld zullen worden. De jeugdcommissie zorgt ervoor dat deze toernooien in het Jaarboekje ("Groene Boekje") van de LSB gepubliceerd worden en dat deze jeugdtoernooien aangemeld worden bij de KNSB ter vermelding in de KNSB kalender van het officiële bondsblad.

 

Artikel 5

 

Om in aanmerking te komen voor een Grand Prix klassering moet tenminste aan het totale aantal Grand Prix toernooien minus twee zijn deelgenomen. Wordt aan meer toernooien deelgenomen dan het minimum dan wordt het slechtste en eventueel het op een na slechtste resultaat niet meegeteld.

 

Artikel 6

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens 'de regels van het schaakspel' zoals vastgesteld door de wereldschaakbond (FIDE) en zoals aangevuld door de KNSB. Het KNSB rapidreglement is van toepassing. Het toernooi bestaat uit groepen van maximaal acht kinderen en er wordt een achtkamp gespeeld. De jeugdcommissie van de LSB zorgt ervoor dat onderhavig reglement in bezit is van de organiserende vereniging van het Grand Prix toernooi. De organiserende vereniging zorgt ervoor dat op de speellocatie een exemplaar van het FIDE reglement en de KNSB aanvullingen daarop aanwezig zijn. Verder zorgt de organiserende vereniging dat een exemplaar van het KNSB- rapidreglement en het KNSB reglement 'Zwitsers' op de speellocatie aanwezig zijn.

 

Indien in een groep kinderen met een gelijk aantal punten eindigen wordt de volgorde als volgt bepaald:

 

Onderlinge resultaat.

 

Als dat remise is, SB punten 1).

 

Als er dan van bijvoorbeeld drie kinderen nog twee overblijven, weer het onderlinge resultaat.

 

Loting.

 

Artikel 7

 

Elk toernooi in de Grand Prix cyclus is een zelfstandig toernooi, waarbij de organiserende vereniging de vrijheid heeft zelf het soort prijzen vast te stellen. De hoogste twee groepen echter krijgen waardebonnen. Per groep worden drie prijzen uitgereikt.

 

Artikel 8

 

De jeugdcommissie ziet toe op de uitvoering van dit reglement en beslist in alle geschillen en onvoorziene gevallen. Tegen een aldus genomen beslissing kan hoger beroep worden aangetekend bij de geschillencommissie van de LSB.

 

Artikel 9

 

Het spelen van een voor de Grand Prix meetellend toernooi op een andere dag of locatie dan vastgesteld en gepubliceerd in het Jaarboekje van de LSB dient slechts bij hoge uitzondering te geschieden. Hiervoor dient de organiserende vereniging in overleg te treden met de jeugdcommissie van de LSB. De jeugdcommissie heeft in een dergelijk voorkomend geval het recht een beslissing te nemen over het wel of niet meetellen van het betreffende toernooi voor de Grand Prix eindklassering.

 

Artikel 10

 

Deelnemers die zonder geldige reden niet alle partijen van een toernooi spelen, kunnen voor het lopende jaar van deelneming aan de Grand Prix klassering worden uitgesloten. Dit ter beoordeling van de jeugdcommissie van de LSB en gehoord de wedstrijdleider van het desbetreffende toernooi.

 

Artikel 11

 

Iedereen die in een schaakseizoen minimaal aan het in artikel 5 genoemde aantal toernooien heeft deelgenomen en dus een Grand Prix klassering heeft behaald, wordt door de jeugdcommissie van de LSB beloond met een diploma aan het eind van dat seizoen, op naam gesteld met vermelding van het resultaat. Bovendien worden er door de jeugdcommissie van de LSB minimaal voor de plaatsen 1 t/m 3 in alle leeftijdscategorieën (A/B, C, D, E en F) bekers ter beschikking gesteld die aan het eind van het laatste Grand Prix toernooi van het lopende seizoen zullen worden uitgereikt.

 

Artikel 12

 

Dit reglement wordt gehanteerd vanaf het seizoen 2000/2001 als voorlopig reglement en is definitief geworden na goedkeuring in de algemene ledenvergadering van de LSB van 14 september 2000.

 

1) SB punten: de punten van de tegenstanders waarvan je hebt gewonnen plus de helft van de punten van je tegenstanders waartegen je remise hebt gespeeld.